(41 items) Open alles | Sluit alles

Veelgestelde vragen

Wat is escrow?

Het fenomeen escrow is afkomstig uit het Anglo-Saksisch recht. Escrow heeft betrekking op het zekerstellen van de nakoming van een overeenkomst met behulp van een onafhankelijke, voor beide partijen acceptabele derde partij, een zogenaamde Trusted Third Party (TTP). Lees meer over waarom escrow belangrijk is.
 

Wat is het doel van een escrow-overeenkomst?
Het doel van de escrow-overeenkomst is om het toekomstig gebruik van de programmatuur voor de licentienemer zeker te stellen. Onder bepaalde voorwaarden wordt aan de licentienemer de broncode van de programmatuur ter beschikking gesteld.

Onder een met de leverancier gesloten licentie-overeenkomst verkrijgt de licentienemer de machineversie van de programmatuur waarbij de leverancier de broncode (de programmeertaalversie van zijn programmatuur) onder zich houdt. De broncode is nodig om correcties en/of aanpassingen in de programmatuur door te voeren. Alhoewel de leverancier doorgaans niet bereid is om de broncode aan de licentienemer ter beschikking te stellen, is hij in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke partij (Softcrow) te deponeren. Met het ondertekenen van de escrow-overeenkomst verleent de leverancier aan de licentienemer een gebruiksrecht op de broncode indien deze door Softcrow onder de voorwaarden van de escrow-overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. De intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur blijven te allen tijde bij de leverancier.
Waarom escrow van Softcrow?
Met Softcrow kiest u voor een onafhankelijke escrow-agent die voor alle partijen het beste uit een overeenkomst haalt, de beste kwaliteit levert tegen de voordeligste prijs en bovendien optimale opslagveiligheid garandeert. Softcrow is in alle gevallen de beste keuze als u afspraken over softwaregebruik goed wilt vastleggen.

De vijf belangrijkste redenen om voor escrow van Softcrow te kiezen:

• Softcrow levert u een overeenkomst met de beste dekking.
• Integriteit en vertrouwelijkheid van het depot zijn gewaarborgd.
• We bieden u een volledig onafhankelijk verificatie-onderzoek.
• Onze opslagcapaciteiten zijn buitengewoon veilig.
• Softcrow verzekert u van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Lees meer over de vijf redenen om voor escrow van Softcrow te kiezen.
Wat is de meerwaarde van escrow van Softcrow voor gebruikers?
Een escrow-regeling van Softcrow helpt u uw geautomatiseerde bedrijfsvoering ongehinderd te blijven voortzetten als uw leverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Lees meer over escrow-oplossingen voor gebruikers.

Wat is de meerwaarde van escrow van Softcrow voor leveranciers?
Als leverancier van software weet u dat uw klanten behoefte hebben aan zekerheid. Met een escrow-overeenkomst van Softcrow neemt u voor hen de belangrijkste risico’s weg.

Lees meer over escrow-oplossingen voor leveranciers.

Wat is de meerwaarde van escrow van Softcrow voor een leverancier als afnemer?
Wanneer u van derden afhankelijk bent voor het leveren van programmatuur bent u extra kwetsbaar. Met een escrow-overeenkomst van Softcrow worden de zaken helder geregeld en neemt u de voor u belangrijkste risico’s weg.

Lees meer
over escrow-oplossingen voor leveranciers als afnemer.

Wat is de meerwaarde van escrow van Softcrow voor distributeurs of wederverkopers?
Wie software distribueert of doorverkoopt is voor het nakomen van zijn verplichtingen aan afnemers afhankelijk van zijn toeleverancier. Met een escrow-regeling van Softcrow legt u precies vast wat er gebeurt als uw leverancier in gebreke blijft.

Lees meer over escrow-oplossingen voor distributeurs of wederverkopers.

Wat is de meerwaarde van escrow van Softcrow voor adviseurs?
Als adviseur kunt u uw klant met een zorgvuldig samengestelde escrow-overeenkomst van Softcrow helpen zijn geautomatiseerde bedrijfsvoering zeker te stellen. Softcrow ondersteunt u graag door uw klant de beste oplossing te bieden.

Lees meer over escrow-oplossingen voor adviseurs.

Hoeveel kost escrow?
De escrow-diensten van Softcrow zijn onderverdeeld in drie duidelijke pakketten: Nivo I, Nivo II en Nivo III. Een escrow-overeenkomst en een aantal jaarlijkse controles zijn daarin standaard opgenomen. Daarnaast kunt u binnen de pakketten kiezen voor aanvullende opties: een steekproef of een verificatie-onderzoek.

Op deze pagina vindt u alle kosten van de pakketten en opties in een overzicht.

Ik wil escrow, hoe nu verder?
De eerste stap is om te bepalen welke escrow-overeenkomst het meeste past bij uw situatie. U kunt dit doen in ons stappenplan op deze pagina.

De volgende stap is de overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de andere contractpartij. De mogelijk door u gewenste aanpassingen kunnen aan Softcrow worden voorgelegd. Als alle partijen zich in de definitieve overeenkomst kunnen vinden, kan de overeenkomst worden opgesteld en ondertekend.

Vervolgens dient het depot te worden geplaatst. Zie de volgende vraag.

Wanneer treedt de escrow in werking?
Na het ondertekenen van de overeenkomst dient de broncode in depot te worden gegeven. Met het plaatsen van het depot wordt de overeenkomst geactiveerd. Wat het depot moet bevatten is bepaald in de overeenkomst.

Hoe moet het Depot worden aangeleverd?
In de overeenkomst is opgenomen wat in depot moet worden gegeven. De afzonderlijke dragers dienen verzegeld te worden aangeleverd. Ter ondersteuning van deze stap biedt Softcrow een weldoordacht depotspecificatieformulier. Dit formulier dient als leidraad bij het voor depot aanleveren van de broncode. Elk depot moet zijn voorzien van een door de leverancier voor akkoord ondertekend depotspecificatieformulier. Aan de hand van dit formulier onderwerpt Softcrow tijdens de aanlevering het depot aan een controle. Als bijlage bij het door Softcrow aan de licentienemer te zenden bericht van depotmutatie wordt een kopie van het depotspecificatieformulier bijgesloten. Ook is het mogelijk om een steekproef en/of een verificatie-onderzoek te laten uitvoeren.

Waarom heb ik Softcrow nodig om mijn escrow te regelen?
Escrow heeft betrekking op het zekerstellen van de nakoming van een overeenkomst met behulp van een onafhankelijke, voor beide partijen acceptabele derde partij, een zogenaamde Trusted Third Party (TTP). Softcrow is die Trusted Third Party bij uitstek.

Onvolledig of niet eenduidig geformuleerde escrow-overeenkomsten bieden weinig of geen zekerheid. Softcrow stelt u een deugdelijke overeenkomst ter beschikking. Softcrow brengt de onderliggende rechtsverhoudingen in kaart, inventariseert de wensen en de verwachtingen van partijen en adviseert over de eventuele consequenties van de in de overeenkomst verlangde aanpassingen. Naast een juridische heeft escrow ook een technische invalshoek. Beide disciplines dienen in een escrow-overeenkomst tot hun recht te komen. Softcrow bepaalt in geval van een verificatie-onderzoek in overleg met partijen de inhoud en de omvang van het verificatie-onderzoek, en treedt op als opdrachtgever naar de onafhankelijke auditor. De auditor doet doorgaans rechtstreeks naar de leverancier en licentienemer verslag van zijn bevindingen. Voor de opslag van de broninformatie stelt Softcrow hoogwaardige depotkoffers ter beschikking. De opslag van het depot vindt plaats binnen een beveiligde S120-dis databewaaromgeving.

Voor meer informatie over Softcrow's kijk op het fenomeen escrow-agent, download het visiedocument onder het kopje 'Overige downloads' op de pagina met downloads.

Welke standaard-overeenkomsten heeft Softcrow beschikbaar op de website?
Softcrow heeft op haar website een driepartijenovereenkomst of een collectieve overeenkomst voor u beschikbaar. In een driepartijenovereenkomst worden afspraken tussen Softcrow, de leverancier/licentiegever en de eindgebruiker/licentienemer vastgelegd. Bij de collectieve variant gaat het om een overeenkomst tussen Softcrow, de leverancier en een groep eindgebruikers.

Binnen beide soorten overeenkomsten zijn er drie varianten:
› driepartijenovereenkomst software
› collectieve overeenkomst software

› driepartijenovereenkomst SaaS/ASP
› collectieve overeenkomst SaaS/ASP

› driepartijenovereenkomst elektronica/embedded software

Meer informatie? Al deze escrow-overeenkomsten van Softcrow vindt u op onze downloadspagina. Daarnaast heeft Softcrow nog meerdere standaard-overeenkomsten die niet op de website staan, zoals o.a.: vierpartijenovereenkomsten, driepartijencollectieve overeenkomsten en leverancierscollectieve overeenkomsten. Vraag hiernaar als de op de website te downloaden overeenkomsten niet op uw situatie of wensen aansluiten.

Heeft Softcrow voor de Rijksoverheid een escrow-overeenkomst die ARBIT-compliant is?
Voor Rijksoverheid gerelateerde IT-projecten heeft Softcrow een speciale met de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten versie 2010 (ARBIT) compliant escrow-overeenkomst beschikbaar. Deze overeenkomst sluit zowel aan op de in de ARBIT gehanteerde definities en de daarin aan de orde zijnde relevante artikelen als ook op het onderscheidenlijk beheer van zowel het standaard - als maatwerk deel van de IT-oplossing.

Lees meer over de ARBIT-compliant overeenkomst.

Wat bepaalt de waarde van een lopende escrow-overeenkomst?
De waarde van een escrow-overeenkomst wordt onder meer bepaald door de actualiteit van de broninformatie en de kwaliteit van het transport en van de opslag. Periodiek communiceert Softcrow met de leverancier en de licentienemer over de eventueel gewenste aanpassingen van het depot.

Voor meer informatie over Softcrow's kijk op het fenomeen escrow-agent, download het visiedocument onder het kopje 'Overige downloads' op de pagina met downloads.

Kan het depot digitaal aangeleverd worden?

Ja, dat is mogelijk. Softcrow kent ook de Online Escrow. Hierbij kan het het depot in plaats van fysiek, online worden aangeleverd. Dit gebeurt op een zeer veilige wijze met onder andere encryptie, VPN en SFTP. Neem hierover contact op met Softcrow.
 

Hoe weet ik zeker dat de integriteit van mijn depot maximaal gewaarborgd is bij Softcrow?
Als Trusted Third Party dient Softcrow bij de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst (achteraf) rekening en verantwoording te kunnen afleggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Zo zal Softcrow nooit alleen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie in het Depot.

Grote verantwoordelijkheid
Als escrow-agent rust op Softcrow een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de in bewaring genomen informatie. Softcrow hecht veel waarde aan de integriteit van het bij ons geplaatste depot. Wij vinden dat alle handelingen met betrekking tot het elektronisch benaderen van het depot controleerbaar moeten zijn, óók achteraf. Softcrow zal, anders dan bij andere escrow-agenten, niet zelfstandig werkzaamheden uitvoeren waarvoor toegang tot de gedeponeerde informatie noodzakelijk is.

Opening depot

Of het nu gaat om het uitvoeren van een Steekproef, of om een Verificatie-onderzoek, altijd is er een auditor of een vertegenwoordiger van een van de belanghebbenden bij aanwezig. Op deze manier wordt de vertrouwelijkheid en de integriteit van het depot maximaal gewaarborgd en wordt verzekerd dat de - voor de uit te voeren controlewerkzaamheden noodzakelijke - verveelvoudigingen van het depot onherroepelijk uit de controleomgeving worden verwijderd. Meetbare integriteit voorkomt misverstanden.
Bestaat er ook een aparte regeling voor een startende onderneming? (startup)
Ja, die bestaat. Softcrow informeert u graag over de startup-regeling. Neem hierover contact met ons op.

Wie voert de verificatie-onderzoeken uit voor Softcrow?

Voor onderzoek naar de volledigheid en bruikbaarheid van hetgeen in bewaring is gegeven, schakelen we altijd een neutrale derde partij in (een bij de NOREA aangesloten IT auditor of Certified Information Systems Auditor (CISA)). Lees ook ons visiedocument te downloaden onder het kopje 'Overige downloads' op de pagina met downloads.
 

Waarom voert Softcrow zelf geen verificatie-onderzoeken uit?

De onafhankelijkheid van Softcrow in relatie tot zowel Leverancies als Gebruikers van Software is van groot belang voor het ongestoord kunnen uitoefenen van de aan haar uit de overeenkomst voortvloeiende taken.
Bij het vaststellen dat een depot daadwerkelijk leidt tot het doel waarvoor het is opgeslagen, hoort ook het toetsen dat het depot benaderbaar is en onbeschadedigd ter hand wordt gesteld. Dit betekent dat impliciet tevens een oordeel over het functioneren van Softcrow wordt gegeven. Vanuit de wenst tot het volledige objectief kunnen oordelen, laten wij daarom de verificatiewerkzaamheden altijd door externe auditors uitvoeren.

Voor meer informatie over Softcrow's kijk op het fenomeen escrow-agent, download het visiedocument onder het kopje 'Overige downloads' op de pagina met downloads.
 

Heeft Softcrow ook verschillende soorten verificatie zoals: standard verification, extensive verification, advanced verification?
Elk verificatie-onderzoek wordt afgestemd op de bij de leverancier geldende omstandigheden en aan de specifieke wensen van de licentienemer. De escrow-diensten van Softcrow zijn onderverdeeld in drie duidelijke pakketten: Nivo I, Nivo II en Nivo III.

Onder NIVO III wordt standaard vanuit de broncode de machineversie van de bijbehorende programmatuur gegenereerd. Op verzoek van de licentienemer kan tevens door de auditor een onderzoek worden gedaan naar en een uitspraak worden gedaan over de onderhoudbaarheid van de programmatuur. In de escrow-overeenkomst zijn standaard jaarlijkse controles opgenomen. Daarnaast kunt u binnen de pakketten kiezen voor aanvullende opties: een steekproef of een verificatie-onderzoek.

Op deze pagina vindt u alle kosten van de pakketten en opties in een overzicht.

Heeft Softcrow ook verschillende soorten verificatie zoals: Verif One, Verif Two, Verif Three en Verif Custom?
Elk verificatie-onderzoek wordt afgestemd op de bij de leverancier geldende omstandigheden en aan de specifieke wensen van de licentienemer. De escrow-diensten van Softcrow zijn onderverdeeld in drie duidelijke pakketten: Nivo I, Nivo II en Nivo III.

Onder NIVO III wordt standaard vanuit de broncode de machineversie van de bijbehorende programmatuur gegenereerd. Op verzoek van de licentienemer kan tevens door de auditor een onderzoek worden gedaan naar en een uitspraak worden gedaan over de onderhoudbaarheid van de programmatuur. In de escrow-overeenkomst zijn standaard jaarlijkse controles opgenomen. Daarnaast kunt u binnen de pakketten kiezen voor aanvullende opties: een steekproef of een verificatie-onderzoek.

Op deze pagina vindt u alle kosten van de pakketten en opties in een overzicht.

Heeft Softcrow ook verschillende soorten verificatie zoals: Level I - Integrity Test, Level II - Integrity Plus en Level IV - Full Verification?
Elk verificatie-onderzoek wordt afgestemd op de bij de leverancier geldende omstandigheden en aan de specifieke wensen van de licentienemer. De escrow-diensten van Softcrow zijn onderverdeeld in drie duidelijke pakketten: Nivo I, Nivo II en Nivo III.

Onder NIVO III wordt standaard vanuit de broncode de machineversie van de bijbehorende programmatuur gegenereerd. Op verzoek van de licentienemer kan tevens door de auditor een onderzoek worden gedaan naar en een uitspraak worden gedaan over de onderhoudbaarheid van de programmatuur. In de escrow-overeenkomst zijn standaard jaarlijkse controles opgenomen. Daarnaast kunt u binnen de pakketten kiezen voor aanvullende opties: een steekproef of een verificatie-onderzoek.

Op deze pagina vindt u alle kosten van de pakketten en opties in een overzicht.
Heeft Softcrow ook een Meervoudig Product-Escrow Overeenkomst (Multiple Product -Master- Escrow Agreement)?
Softcrow kent zowel een collectieve overeenkomst voor leveranciers als voor licentienemers. Onder een collectieve overeenkomst kunnen zowel meerdere licentienemers onder een depot, meerdere depots met afzonderlijke producten met meerdere licentienemers dan wel individuele licentienemers of meerdere leveranciers met individuele depots worden gekoppeld.

Heeft Softcrow ook een 2-Partijen Raamovereenkomst?
Softcrow kent zowel een collectieve overeenkomst voor leveranciers als voor licentienemers. Onder een collectieve overeenkomst kunnen zowel meerdere licentienemers onder een depot, meerdere depots met afzonderlijke producten met meerdere licentienemers dan wel individuele licentienemers of meerdere leveranciers met individuele depots worden gekoppeld.

Heeft Softcrow ook een 2-Partijen Escrow Mantelovereenkomst?
Softcrow kent zowel een collectieve overeenkomst voor leveranciers als voor licentienemers. Onder een collectieve overeenkomst kunnen zowel meerdere licentienemers onder een depot, meerdere depots met afzonderlijke producten met meerdere licentienemers dan wel individuele licentienemers of meerdere leveranciers met individuele depots worden gekoppeld.

Heeft Softcrow ook een transport-service?
Ja, Softcrow beschikt over een transport-service. Softcrow kan voor u, overeenkomstig uw wensen, het transport regelen van de door u voor depot aan te leveren broncode.

Neem hierover contact met ons op.

Heeft Softcrow ook een overeenkomst voor Knowledge Escrow?
Bij elke escrow-overeenkomst die met Softcrow wordt afgesloten wordt in de relatie met uw licentienemer de omvang van uw auteursrecht vastgelegd. U heeft hiervoor bij Softcrow geen aparte overeenkomst nodig.

Wat betekenen begrippen als Outsourcing, IaaS, PaaS, Saas, Virtualisatie en Cloudcomputing?
Outsourcing
Bij ICT Outsourcing worden doorgaans de niet aan de kernactiviteit gerelateerde ICT activiteiten deels of geheel uitbesteed aan derden. Achterliggende gedachte daarbij is dat een organisatie beter kan focussen op haar kernactiviteiten als de bedrijfsondersteunende ICT werkzaamheden bij een daartoe gespecialiseerde partner worden ondergebracht. Een bijkomende overweging is dat een gespecialiseerde partner het efficiënter (goedkoper) zou moeten kunnen doen. Een Outsourcing overeenkomst wordt gesloten tussen twee partijen de out- en de insourcer. Outsourcing vereist een gedegen begrip van het te outsourcen proces. Welke dienstverlening wordt van de insourcende partij verwacht? Op basis van de tussen partijen op te stellen Service Level Agreement(s) zal de insourcende partij offerte doen. Vaak treedt bij outsourcingtrajecten personeel van de outsourcende partij in dienst bij de insourcende partij. Al met al een complexe aangelegenheid die daardoor alleen voor grotere partijen aantrekkelijk is.

IaaS/PaaS
Door middel van een virtueel netwerk (IaaS) kunnen zowel fysieke als virtuele computers/platforms (PaaS) aan elkaar worden gekoppeld.

SaaS
SaaS is een moderne vorm van ASP dienstverlening. Bij ASP/SaaS wordt het gebruik van software als een online dienst aangeboden. De gebruiker sluit een contract af gebaseerd op gebruik per tijdseenheid. De leverancier zorgt voor het ter beschikking zijn, voor het onderhoud en beheer.

Virtualisatie
Normaal is er op een computer slechts één besturingssysteem aanwezig, zoals Windows of Linux. Er kunnen meerdere besturingssystemen op een computer geïnstalleerd worden, maar dan kan er maar één besturingssysteem tegelijkertijd opgestart worden. Er bestaan echter softwareprogramma's waarbinnen een tweede besturingssysteem opgestart kan worden. Omdat zo'n programma zich voordoet als een virtuele computer, heet de methode 'virtualisatie'. Het is mogelijk om meerdere virtuele computers te maken en zo meerdere gastbesturingssystemen tegelijkertijd te laten werken. Virtuele machines werken als normale servers; het besturingssysteem op een virtuele machine weet niet dat het virtueel draait. Virtuele machines zijn onafhankelijk van fysieke hardware veranderingen. Wijzigingen in de fysieke server hebben dus geen gevolg voor de virtuele machine.

Cloud Computing
Cloud Computing is een parallel computersysteem waarbij voor het invullen van de dienstverlening gebruik wordt gemaakt van verschillende door middel van software met elkaar verbonden computers op het internet. Cloud Computing wordt in 3 categorieën van abstractie verdeeld: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service). Dit zijn typische diensten die Cloud Computing gebruiken om een schaalbare, gevirtualiseerde op internet gebaseerde oplossing aan te kunnen bieden.

Hoe kijkt Softcrow aan tegen ontwikkelingen als IaaS, PaaS, SaaS en Cloud Computing?

Kenmerkend voor IaaS, PaaS en SaaS is dat programmatuur niet meer binnen de organisatie van de Gebruiker draait, maar veelal door de Leverancier bij een derde partij wordt gehost. Dit houdt in dat zowel de functionele programmatuur als de klantdata niet meer binnen de Gebruikersorganisatie wordt opgeslagen en dat de mogelijkheid aanwezig is dat bij faillissement van de Software leverancier de programmatuur en data niet meer toegankelijk zijn. Het risico bestaat op een acuut probleem.

Een standaard escrow waarbij alleen de broncode in depot wordt gegeven is in dergelijke situaties geen antwoord op de continuïteitsvraag. Hiervoor hebben wij oplossingen als SaaS Escrow en CloudSecure ontwikkeld.

Heeft Softcrow ook een aparte Cloud Computing Escrow?
Ja. Specifiek voor het waarborgen van de ongestoorde dienstverlening van Clouddiensten (SaaS), heeft Softcrow de CloudSecure ontwikkeld. Zie hiervoor onze CloudSecure website.
Heeft Softcrow ook een aparte escrow voor gebruikersgroepen?
Softcrow kent als geen ander adequate oplossingen voor gebruikersverenigingen. Hiervoor gebruikt Softcrow haar collectieve overeenkomst. Afhankelijk van de tussen de licentienemers, de gebruikersvereniging en de leverancier geldende licentiestructuur en de wensen van partijen kan de escrow-overeenkomst geheel op maat worden ingericht. Dit kan variëren van een collectieve overeenkomst met de gebruikersvereniging waaronder de leden ieder voor zich afzonderlijk worden geregistreerd tot een overeenkomst waarbij de gebruikersvereniging optreedt namens het collectief van leden.

Opereert Softcrow uitsluitend in Nederland?
Softcrow is gevestigd in Amsterdam en is van daaruit wereldwijd actief. Softcrow heeft klanten verspreid over de hele wereld en voert ook wereldwijd verificatie-onderzoeken uit.

Heeft Softcrow ook standaard-overeenkomsten in andere talen en rechtsystemen?
Ja, er zijn standaard-overeenkomsten beschikbaar onder Belgisch recht, Duits recht en Engels recht en dito talen.
Wie betaalt de kosten van een escrow?
De kostenverdeling wordt tussen partijen in overleg vastgesteld. Elke verdeling is mogelijk. Veel voorkomend zijn: de leverancier betaalt alle kosten, de licentienemer betaalt alle kosten, de leverancier betaalt de initiële kosten en de licentienemer de jaarlijkse kosten, en ieder betaalt de helft van de kosten.

Welke escrow-regelingen biedt Softrow?
Softcrow heeft specifeke overeenkomsten voor:
- (on-premise) software;
- ASP/SaaS/Cloud software;
- embedded software;
- hardware/electronica.

Waarbij kan Softcrow mij nog meer van dienst zijn?
Softcrow concentreert zich in zijn dienstenaanbod op escrow, maar daarnaast bieden we u uiteraard ook andere oplossingen. Van assistentie bij de inventarisatie van potentiële continuiteitsrisico’s in het kader van Business Continuity en B2B Trade Continuity service, Outsourcing escrow, een Off-site storage-overeenkomst, een veilige back-up service tot het waarborgen van intellectueel eigendom. Hieronder leest u wat we u nog meer voor diensten kunnen verlenen.

Voor een uitgebreid overzicht van onze overige diensten zie deze pagina.

Hoe makkelijk kan ik mijn escrow beëindigen als ik dat wil?
Onder een escrow-overeenkomst houdt Softcrow ten behoeve en op verzoek van de licentienemer de broncode van de leverancier in depot. Beëindiging van de overeenkomst kan, met in achtneming van de geldende opzegtermijn, alleen door licentienemer en leverancier gezamenlijk worden gedaan. Eerst nadat wij het depot hebben kunnen afwikkelen kunnen wij tot beëindiging van de overeenkomst over gaan.

Heeft een update van de software consequenties voor het depot?
In beginsel heeft elke aanpassing van de programmatuur ook aanpassing van de broncode tot gevolg. De waarde van een escrow-overeenkomst is recht evenredig met de actualiteit van het depot. Het verdient dan ook aanbeveling om bij aanpassing van de software het depot aansluitend te laten vernieuwen.

Welke inspanningen moeten door de leverancier voor het verificatie-onderzoek worden geleverd?
Het samenstellen van een set van informatie, waaronder de broncode, van waaruit de machineversie van de programmatuur kan worden gegenereerd en van waaruit door de licentienemer of een derde namens de licentienemer het toekomstig gebruik van de programmatuur kan worden zekergesteld. Het gezamenlijk met de auditor compileren van de programmatuur en het eventueel aan de auditor aantonen van de onderhoudbaarheid van de programmatuur.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software,