De gevolgen van faillissement

Algemeen

  • Bij faillissement worden de verplichtingen van de failliet gefixeerd;
  • Faillissement is niet van invloed op de inhoud en de geldigheid van de door de failliet voor zijn faillissement aangegane overeenkomsten;
  • Voor wederkerige van weerszijden nog niet geheel uitgevoerde overeenkomsten geldt dat de wederpartij van de failliet de curator kan vragen, om de desbetreffende overeenkomst gestand te doen;
  • Niet door de failliet nagekomen verplichtingen kunnen alleen geldend worden gemaakt door indiening ter verificatie bij de curator;
  • Bij afhandeling van de door de curator goedgekeurde concurrente vorderingen geldt de paritas creditorum, i.e. het gelijkheidsbeginsel van concurrente crediteuren.

 

Wederkerige overeenkomsten in faillissement

Prestaties kunnen betrekking hebben op een verplichting om iets te doen, om iets te laten of om iets te dulden.

 

Arresten Hoge Raad

Er zijn een aantal arresten van de Hoge Raad ten gevolge waarvan de wijze waarop aan een gebruiker een (verbintenisrechtelijke) licentie (op de broncode) wordt verleend zou moeten worden heroverwogen, en dat betreft de volgende arresten:

 

 

Samenvattend

Genoemde arresten handelen over omstandigheden waaronder de curator in het belang van de boedel mag wanpresteren. Dit aan de curator toekomend recht om bij verbintenisrechtelijke overeenkomsten in het belang van de boedel te wanpresteren is geworteld in de paritas creditorum en in de aanwezigheid van een redelijk belang voor de boedel.

Vanzelfsprekend wordt dit recht begrenst door de wet, daar waar het plegen van wanprestatie tevens het schenden van wettelijk bepalingen in zich draagt.

 

Verbintenissenrecht

De nakoming van persoonlijke verbintenissen, waaronder het gebruik van een derdenbeding, kan niet aan de boedel worden afgedwongen;
Vorderingen kunnen alleen door verificatie geldend worden gemaakt; De curator kan, ook wanneer de rechthebbende geen actieve prestatie verlangt, in een aantal gevallen de positie van de rechthebbende frustreren.

 

Goederenrecht

Goederenrechtelijke vermogensrechten hebben absolute werking, zij kunnen tegenover iedereen gehandhaafd worden. Het goederenrecht kent een gesloten systeem. Het aantal zakelijke vermogensrechten is wettelijk gelimiteerd. Eigendom is het meest omvattende recht wat een persoon kan hebben en moederrecht van alle beperkt zakelijke rechten.

Zakelijke rechten laten zich opdelen in zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en genotsrechten. Alle genotsrechten hebben uitsluitend betrekking op onroerende zaken. Uitzondering daarop vormt het recht van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan zowel gevestigd worden op vermogensrechten als op zaken.

 

Recht van vruchtgebruik

3:201 BW: Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.

3:203 BW: Vruchtgebruik kan worden gevestigd ten behoeve van één persoon of ten behoeve van twee of meer personen gezamenlijk.

 

Gebruiksrecht

Om er voor te zorgen dat het (verbintenisrechtelijk) gebruiksrecht wel aan de curator kan worden tegengeworpen, zal het gebruiksrecht een goederenrechtelijke basis moeten hebben. Eigendom is het meest omvattende recht wat een persoon kan hebben, moederrecht van alle beperkt zakelijke rechten. Goederenrecht is een gesloten systeem, i.e. het aantal zakelijke vermogensrechten is wettelijk gelimiteerd.

Zakelijke genotsrechten hebben uitsluitend betrekking op onroerende zaken, met als uitzondering het recht van vruchtgebruik. Vruchtgebruik kan zowel gevestigd worden op vermogensrechten als op zaken. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Vruchtgebruik kan worden gevestigd ten behoeve van één persoon of ten behoeve van twee of meer personen gezamenlijk.

Binnen de gesloten verzameling van beperkte rechten leent zich dus alleen het recht van vruchtgebruik om ten behoeve van de afnemer een beperkt zakelijk (gebruiks)recht te creëren.

Het is daarom dat Softcrow als onderdeel van haar Cloud Secure en escrow-regelingen de mogelijkheid biedt en ter overweging geeft om het daaronder verkregen gebruiksrecht zeker te stellen middels het vestigen van het recht van vruchtgebruik op de intellectuele eigendomsrechten.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en ontvang onze brochure.

Ons adres

Softcrow
Hettenheuvelweg 8
Postbus 12161
1100 AD Amsterdam

T (+31) 20 696 20 50
F (+31) 20 696 29 34

E info@softcrow.com

54.156.76.187
Tags: Escrow, Backup, Back-up, Security, Secure, Beveiliging, ARBIT, Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten, Rijksoverheid, ICT, Continuïteit, Broncode, Sourcecode, Cloud, SaaS, ASP, Software